english | twitter | facebook | kontakt  CREATERRACREATERRA

Vypočet PEI, CO2 a SO2

Na čo treba vypočet PEI, CO2 a SO2 viazaná v stavbe? EPD vedú k zásadnému zníženiu spotreby energie na prevádzku domu. Je však možné postaviť EPD so zníženým množstvom zabudovanej energie (PEI), prípadne taký EPD, ktorý je CO2 neutrálny vo výstavbe? Aký je pomer viazanej energie stavebnej hmoty voči prevádzkovej energii v bežnom rodinnom dome? Ak EPD spotrebuje 6-10 násobne menej energie na vykurovanie ako dom postavený podľa stavebných noriem, mení sa aj pomer prevádzkovej energie a emisií CO2 voči viazanej energii stavby rovnakým koeficientom. Táto úvaha nás viedla k tomu, aby sme sa bližšie pozreli na skutočnosť a porovnali dva rovnaké EPD stavané z rôznych materiálov. Naša spoločnosť CREATERRA sa špecializuje na stavbu EPD z ekologických materiálov, a výsledky výpočtov nám len potvrdili, že ideme správnym smerom.
share  

Ďalšie informácie a podobné témy:

Blog

Výpočtová tabuľka

Ku každému materiálu sme pripísali hodnoty PEI ekv. (viazanej primárnej energie) a emisie CO2 ekv. (GWP - gobálny potenciál oteplovania) a SO2 ekv. (AP - Acidification potential - potenciál okysľovania prostredia). Tieto údaje sa opierajú prevažne o rakúsky zoznam materiálov öbox z Energieistitutu Vorarlbergu, ktorý bol publikovaný aj v knihe Passivhaus Bauteilkatalog. iEPD (Inštitút pre energeticky pasívne domy, Slovensko,www.iepd.sk ) a ArTUR (Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj www.ozartur.sk ) spracovalI v rámci kofinancovaného projektu brožúru, ktorá porovnáva rôzne alternatívne materiály a ich vlastnosti. Na základe tejto práce sme následne vytvorili excelovú tabuľku, pomocou ktorej sa dajú ľahko porovnať rôzne stavebné varianty. Tabuľka je voľne dostupná nižšie na tejto stránke aj na stránkach občianskeho združenia ArTUR (Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj - www.ozartur.sk)

Viazaná primárna energia (PEI), tzv. „šedá energia" 

Je to údaj v MJ, ktorý v sebe zahŕňa množstvo spotrebovanej primárnej energie v danom materiály. Ide o energiu vynaloženú na získanie suroviny, výrobu a dopravu materiálu. Jeden MJ zodpovedá v prepočte cca. 0,27KWh.

Emisie CO2ekv. (potenciál globálneho otepľovania) 

Tento údaj zahŕňa emisie látok prispievajúcich ku skleníkovému efektu. Oxid uhličitý sa vzhľadom k najväčším množstvám používa ako ekvivalent. Nás zaujíma, koľko kilogramov CO2 bolo uvoľnených pri výrobe materiálu. Nie každý materiál má pozitívnu bilanciu CO2. Napríklad drevo alebo iné dorastajúce suroviny počas rastu absorbovali viac CO2, ako sa uvoľní pri ich príprave a zabudovaní v stavbe.

Emisie SO2ekv. (potenciál okysľovania životného prostredia) 

Ako ekvivalent sa používa oxid siričitý, ale údaj zahŕňa aj daľšie plyny podieľajúce sa na acidifikácii, predovšetkým oxid dusíka a amoniak. Tento menej známy, ale tiež dôležitý údaj nám dáva informácie o nezvratnom procese zasírenia okolia priemyslenou produkciou. Plyny reagujú a viažu sa v atmosfére s vodou a dopadajú na Zem predovšetkým v podobe kyslých dažďov. Tie spôsobujú poškodenie vodných, lesných a pôdnych ekosystémov, ale aj budov.

Nezohľadnené vo výpočtoch: 

Technické inštalácie, doprava a manipulácia materiálu na stavbe. No vzhľadom na váhu, by bol aj tento údaj skôr nevýhodný pre masívnu stavbu. 

Detajlné vypočtové tabuľky (a zároveň vypočtový príklad) je možné stiahnúť nižšie. Pokiaľ sa vo výpočtoch napriek opakovaným kontrolám nájde chyba, budeme radi ak nás na to upozornite. Ak dopracujete alebo vylepšíte tabulky budeme radi ak ich nám pošlite, zapracujeme zmeny aby všetci z toho mohli profitovať. (open source koncept)

Medzinárodná konferencia - Pasívne domy 2008 - Brno

Prednášku "Ekologická výstavba EPD" ktorá odznela na Konferencie o pasívne domy 2008 v Brne sa zaoberá práve týmto témom. Text publikovaný v zborníku (s upravenými údjami - niektoré materiály mali v zborníku nesprávne uvedené množstvo emisie CO2 ekv.):
PD2008_sbornik_SK_Bjorn_Kierulf_upravena.pdf - PDF - autor Bjorn Kierulf